Home / Human Rights / احراز هویت یکی از کشته شدگان جنبش آبان 1398

احراز هویت یکی از کشته شدگان جنبش آبان 1398

یکی از بازداشت شدگان آبان ماه شهر کرمانشان با هویت نادر رضایی آبطاف زیر شکنجە جنایتکاران اطلاعات کشته شد.
پیکر نادر رضایی آبطاف روز یکشنبە ٨ دی ٩٨ بە خانوادەاش تحویل دادە شدە و با تهدید بە رسانەای نشدن بە خاک سپردە شدە است.

Visits: 36

دیدگاهتان را بنویسید