Home / پانل آزاد / تفاوت در نگرش‌ها، فرق بین مرگ و زندگی‌ست

تفاوت در نگرش‌ها، فرق بین مرگ و زندگی‌ست

یارسان مدیا
‏16‏.07‏.20

فرشید سلطانی

پس از تأیید حکم اعدام سە جوان از معترضان آبان بە نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، بە شکل بی‌سابقەای هشتگ “اعدام نکنید” شکل گرفت که تا بعد از ظهر روز چهارشنبە ۲۵ تیر به وقت ایران، حدود ۶ میلیارد بار دیده شده و بیش از ۴ میلیون بار توئیت شده است.

این یک حرکت تاریخی توسط مردمی بود کە پیش از این نسبت بە نسل کشی‌های کردستان، کشتارهای دهە شصت و ترور فعالان اپوزیسیون و صدها و هزاران قتل و کشتار دیگر بی‌تفاوت بودند.

این حرکت تاریخی ناشی از بلوغ نسبی مردمی‌ست کە در طول چند دهە از عمر رژیم داعشی حاکم بر ایران تلخ‌ترین و دهشتناکترین حوادث را تجربە کردەاند و بە وضوح دریافتەاند کە بی‌تفاوتی و لاادری گری نە تنها آنان را در کنج خلوت و شاد خود رها نمی‌کند بلکە روزی آنها نیز درگیر مصیبت همسایە خواهند شد.

آنان تا حدودی دریافتەاند کە زندگی‌ها بە همدیگر وابستە است پس نباید نسبت بە زندگی دیگران بی‌تفاوت بود.

مرکز نشینان سابقا بی‌غم گرچە راە درازی را تا فهمیدن این نکتە طی کردە و صدمات زیادی بە خود و ملیت‌های اطرافشان زدەاند اما هنوز هم راە زیادی باید طی کنند.

این ماجرا روی تاریکی نیز دارد کە نباید از دیدە پنهان بماند.

تویت‌های میلیونی برای نجات جان چند جوان معترض در حالی‌ست کە مدتی پیش در کردستان چندین جوان توسط داعش تهران اعدام شدند و این اعدام‌ها حتی در رسانەهای مرکزگرا، مطرح نشد.

هنوز هم برای ترند شدن و دیدە شدن باید بە مرکز نزدیک بود. و این یعنی راە درازی در پیش است.

صدور حکم ١٠ سال زندان برای زهرا محمدی بە جرم تدریس زبان کردی نیز از جملە خبرهای بسیار مهمی است کە آن هم در هیاهوی خبری اخیر پنهان شدە است.

اما این خبر چرا مهم است؟ باید گفت کە حکم زندان برای زهرا محمدی در حقیقت حکم زندان برای ملت کرد و زبان کردی بە عنوان مهمترین شناسە هویتی خلق کرد است بنابراین کردها بە درستی بە این ستم سیستماتیک اعتراض کردە و در مقابل آن کاملا موضع می‌گیرند همچنانکە هموارە در مقابل چنین حرکاتی در هر چهار بخش کردستان ایستادگی کردە و هزینەهای سنگینی هم پرداخت کردەاند، چیزی کە مرکز نشینان با آن آشنا نیستند.

آنچە واضح است، سطح مبارزات مردم کرد سال‌ها جلوتر از مرکز است و آنچە کە تا کنون مانعی بزرگ سر راە دستیابی ایران بە آزادی و دموکراسی شدە است، عدم توجە بە این سطح مبارزاتی است کە آنهم ناشی از تفکرات فاشیستی است کە طی دوران پهلوی و در ادامە در دوران رژیم اسلامی بە مرکز نشینان الغا شدە است.

بە هر روی، واقعیت آنست تا زمانی کە مرکزنشینان و نزدیکان بە قدرت حاکم بە این واقعیت پی نبرند و اعتراف نکنند کە باید از فعالان و مبارزان ساکن در حاشیە و مرزهای ایران بسیار بیاموزند و مشق بگیرند، سطح مبارزاتی آنان ارتقا نخواهد یافت و در خوشبینانە ترین حالت بجای سلفی و عکس گرفتن با جسد رقصان بر طناب دار، محل را ترک کردە و یا بە این اعتراض کنند.

تمام مقالەهای منتشر شده تنها بازتاب دهندە نظر نویسندگان آن است.

Visits: 91