Home / بیانیە فارسی / سازمان دموکراتیک یارسان صدور حکم حبس برای فعال مدنی و مدرس زبان کردی، زهرا محمدی را محکوم می کند

سازمان دموکراتیک یارسان صدور حکم حبس برای فعال مدنی و مدرس زبان کردی، زهرا محمدی را محکوم می کند

یارسان مدیا
‏18‏.07‏.2020

کمیسیون تبلیغات و انتشارات سازمان دمکراتیک یارسان

رژیم فاشیستی حاکم بر ایران در ادامە ستم سیستماتیک بر مردم کرد، اینبار فعال زبان مادری و مدرس زبان و ادبیات کردی، زهرا محمدی را نشانە گرفتە و حکم ١٠ سال زندان را بە دلیل فعالیت در زمینە آموزش زبان کردی و نیز فعالیت‌های انسان دوستانە، برای وی صادر کرد.

زهرا محمدی پس از صدور این حکم، با انتشار یک فایل تصویری، مفصلا بە بی‌عدالتی‌ها و بی‌قانونی‌های سپاە تروریستی پاسداران و اطلاعات رژیم پرداختە و از تلاش فاشیست‌ها جهت وادار ساختن زهرا محمدی، دختر خوش قلب و با ارادە سرزمین مادری بە اعتراف اجباری پردە برداشتە است.

شجاعت مثال زدنی زهرا در برملا ساختن توطئەهای دشمنان و ارادە محکم او حجت را بر نیروهای رژیم حاکم و مزدوران آن تمام کرد. اینکە در کردستان مردان و زنان دوشادوش همدیگر در جامعە حضور فعال داشتە و برای دستیابی بە جامعەای آزاد و دموکراتیک کە در آن حقوق تمامی افراد با هر عقیدە و باور، و فارغ از جنسیت رعایت شود، مبارزە می‌کنند.

سازمان دموکراتیک یارسان ضمن حمایت خود از زهرا محمدی، فعال زبان و ادبیات کردی و عضو انجمن فرهنگی-اجتماعی نوژین، فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم فاشیستی بر این فعال مدنی را محکوم کردە و از تمامی فعالان و انسان‌های آزادی‌خواە تقاضا دارد کە در راستای لغو این حکم ظالمانە و رهایی زهرا محمدی از چنگال نهادهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم تمامی تلاس خود را مبذول دارند.

کمیسیون تبلیغات و انتشارات سازمان دمکراتیک یارسان

 

بازدیدها: 36