Home / احمد مرادی (page 2)

احمد مرادی

همه پرسی استقلال کُردستان، آزمون دموکراسی های جهان

پیشگفتار تعریف شناختە شدە یک ملت (نەتەوە) این است کە در جای گروه بزرگی از افراد دارای فرهنگ، زبان، رفتار و نژاد مشترکی باشند کە انان را بە هم پیوند ...

Read More »

فرصت از دست رفتە و گزینە های پیش رو !

پیشگفتار! خواست و توان مردم یارسان برای همزیستی مسالمت آمیز، بی گمان نشاط گرفتە از دینشان “یاری” است. مردم کورد یارسان توانستە است قرنها با بکارگیری عقل و تدبیر موجودیت ...

Read More »

حاصل انقلاب مردم ایران استقلال و آزادی، یا نظام آپارتاید (Apartheid) ؟

احمد مرادی: قیام سال ١٩٧٩مردم ایران برعلیە نظام شبه مدرن شاهنشاهی و بە امید نیل بە آزادی و رفاە اجتماعی بیشتر منجر بە ایجاد نظام ناخواستە جمهوری اسلامی شد. اما ...

Read More »

یارسان میدیا، هم اندیشان و دگراندیشان

yarsan media

سایت یارسان میدیا با الهام از آرزشهای فرهنگی “جامعە یارسان” و همچنین باور سازمان دمکراتیک یارسان بە آزادی بیان، آمادە پخش مقالە و مطالب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از “دگراندیشان” ...

Read More »