Home / احمد مرادی / آیندە مردم یارسان در کشوری در حال دگرگونی!

آیندە مردم یارسان در کشوری در حال دگرگونی!


یارسان مدیا
٢٣/٥/٢٠١٩

احمد مرادی:
با پیشرفت علم و دانش و کسب اگاهی بیشتر، خواستەها و نیازهای سیاسی و اجتماعی ما هم گستردەتر شده و انسان از طریق رد و بدل اطلاعات و تجربە ابزار نیل بە خواستەها خود را فراهم  میکند. اما اگر قشر وسیعی از جامعە  با محدودیتهای رسانەای ، از کسب علم و اگاهی کافی محروم شود و نتوانند بە خواستەهای اجتماعی و سیاسی خود پی ببرد، ناخوستە بە وضعیتی کە در آن قرار دارد تن در میدهد و وضعیت موجود را یک امر مسلم قلمداد میکنند و آن را میپذیرند. کاهش اعتماد بە نفس، بە حاشیە راندە شدن یا جعل هویت نتیجە این محرومیت و تبعیضات است کە در درازمدت بە آسیمیلاسیونیا “ذوب فرهنگی” انها می انجامد. مردم یارسان بارزترین نمونە چنین اقلیتی ‌هستند.

داشتن ابزار سیاسی جهت افشای معضل نامبردە، یکی از اهرمهای فشاری است که می توان در فضای دمکراتیک ،برای تحمیل خواستە های این اقلیت مذهبی و ملی و دیگر اقشار مشخص جامعە مثل کارگران از آن بهرە گرفتە. معمولی ترین آن در تمدن امروزە یک سازمان سیاسی ، انجمن و نهادهای مدنی است کە بە همین منظور تشکیل میشود.

در طول تاریخ ایران انقلابها میشود، تغییر و تحولات بوجود می آیید، بە دنبال این تحولات  قانون اساسی تصویب میشوند، انتخابات ارگانهای مختلف قدرت برپا میشود، اما مردم یارسان هنوز هم نتوانستە اند بە شکل سازماندهی شدە از تعداد ٢ تا ٣ میلیونیشان برای توازن قدرت استفادە کنند تا این امکان را پیدا کنند کە حداقل در برابر پشتیبانی از کاندیدی خواستەای مطالبە کنند.

بارزترین نمونە آن غفلت و عدم استفادە از توانائی سیاسی، پشتیبانی بدون قید و شرط و بدون چشم داشت از کاندید مشخص در انتخاباب ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی است، کە معمولا بە توصیە رهبران دینی یارسان صورت میگیرد. این روند از ابتدای سر کار آمدن حکومت اسلامی تا حالا ادامە داشتە است. تنها دست آورد ملموس این روند چهل سالە امنیت جایگاە اجتماعی خود این رهبران و قانع کردن مردم یارسان بە وضعیت موجود و نتیجتا جلوگیری از بحران و تنش در روابط این جامعە با دولت مرکزی یا دیگر گروهای اجتماعی بودە است.

تحولات منطقە ای و متحد شدن کشورهای منطقە، عربستان سعودی، امارات و دیگر کشورهای مجاور در یک جبهە مشترک با ایالات متحدە امریکا، اگر بە سرنگونی حکومت اسلامی منجر نشود نظام را وا میدارند تا از مواضع اصولی خود عقب نشینی کنند و بە  توقف برنامه نظامی هسته‌ای و بقیە شروط دوازدەگانە ایالات متحدە تن در دهد. برای جمهوری اسلامی دست کشیدن از مواضع اصولی خود کە شامل دخالت در أمور کشورها و پشتیبانی از سازمانهای تروریستی و موضع ستیزە جویانە در قبال امریکا و اسرائیل، کە از خواستەهای مهم جبهە مقابل ایران است، بە معنای پوچ شدن نظام اسلامی و این هم در فرایندی شاید کمی طولانی تر منجر بە سقوط نظام خواهد شد و نتیجتا ما در برابر یک تغییر بزرگ در ایران هستیم.

با توصیف بالا میتوان وضعیت ایرانی در حال تحول را با زمان وقوع انقلاب اسلامی در سال ١٩٧٩ مقایسە کرد. و همزمان ما میبینیم در طول چهل سال گذشتە آنچنان فضای مساعدی برای مردم یارسان درون مرزی بوجود نیامدە است کە  خود سازماندهی سیاسی کند تا اینکە با استفادە از ضروفهای مطالباتی خواستە های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود مطرح کنند. بنابراین، در صورت عملی شدن دگرگونی های پیش بینی شدە در ایران، این احتمال وجود دارد کە  سناریویی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای مردم یارسان دوبارە تکرار شود و بدون اینکە بە خواستەهای این جامعە توجە شدە باشد قانون اساسی تازە تصویب شود و ساختار و سیستم اداری کشور برای اکثر ایرانیان تغییر کند ولی برای مردم یارسان  مثل گذشتە باقی بماند و هیچگونه اعترافی بە وجودشان نشود.

گفتمان آلترناتیو سیاسی و جایگزین شدن نظام اسلامی با یک حکومت دمکراتیک، بە خودی خود سبب حل مشکلات اجتماعی مردم یارسان نمیشود و این قشر نباید بە این گفتمان تکیە کنند چونکە حتی در صورت عملی شدن، نمیتواند بە مایع زداینده تبعیضات نهادینە شدە در لایەهای اجتماعی و فرهنگی ایرانیان تبدیل شود. حتی با وجود یک حکومت سکولار و دمکرات نمیتواند روابط و پیوندهای احتماعی عمیق کە بر أساس دین در ایران در طول قرنها شکل گرفتە است بە این اسانی و زودی از بین بردە شود. تبعیض زدائی در ایران یک فرایند طولانی میخواهد و در این فرایند وضعیت کنونی مردم یارسان برطبق روال معمول دوام پیدا خواهد کرد. مگر اینکە در قانون اساسی بە وجود این مردم اعتراف کرد تا آنها بتوانند آزادانە از حق شهروندی خود در عرصە های اجتماعی استفادە کنند.

اما ایا در صورت عملی شدن احتمالات ذکر شدە و دگرگونی اوضاع سیاسی ایران کە منجر بە تعیین و تصویب قانون اساسی میشود و بی گمان چگونگی ساختار اجتماعی مردم ایران در آن باز سازی میشود، مردم یارسان آمادگی استفادە از نیروی اجتماعی خود دارند کە در صورت نادیدە گرفتە شدن مقاومت سیاسی از خود نشان دهند؟ همانطوری کە در بالا اشارە شد محرومیت مردم یارسان از حق تاسیس سازمانهای سیاسی و مدنی در داخل ایران انها را در موضع ضعیفتری قرار دادە است کە بتوانند بە عنوان یک وزنە سیاسی معادلاتی را مطابق منافع خود حل و فصل کنند.

اما مردم یارسان جلای وطن کردە، بعد از خروج از ایران ضرورت وجود سازماندهی سیاسی  منحصر بە خود را حس کردند و اقدام بە خود سازماندهی زیر چتر” جنبش مقاومت جامعە اهل حق ” در سالها اول دهە هشتاد میلادی شد این سازماندهی همگام  با اگاهی سیاسی فعالین یارسانی دستخوش تغییرات و تحولاتی شدە است کە نتیجتا بە تاسیس “سازمان دمکراتیک یارسان (سدی)” تدوین برنامە و اساسنامە برای آن و حتی آراعە “نقشه راە” برای ادارە کشور ایران پس از گذر از نظام اسلامی شدە است.

فعالیت سازمان نام بردە و دیگر فعالین سیاسی یارسانی دست آوردهای عملی هم بە دنبال داشتە است کە موضوع این مقالە نیست. آیا این سازمان بتواند در آیندە نقش رهبری سیاسی مردم یارسان بعهدە بگیرد، بستگی دارد بە اینکە تا چە اندازەای میتواند بدون تقابل و برخورد با ساختار فرهنگی و دینی مردم کە روابط بین رهبران مذهبی و پیروان بخشی عظیمی از آن است، خودش را بە یک آلترناتیو برای بدست گرفتن رهبری سیاسی بە جامعە مورد بحث بقبولاند. میزان محبوبیت “سازمان دمکرتیک یارسان” در میان جامعە مخاطب در داخل و دامنە نفوذ آن در این مقطعە زمان بە علت جو بسیار امنیتی قابل سنجش نیست. آیا این سازمان سیاسی در آیندە بتواند جای پای خود محکم کند، بستگی بە این دارد کە جامعە یارسان تا چە حدی میخواهند کە راە حل سیاسی را برای حل مشکلات خود پیش گیرند. در وضعیت کنونی این جامعە، هنوز راە حل مشکلات  در روابط بین حکومت اسلامی و رهبران با نفوذ دینی دیدە میشود و این سبب میشود کە احساس بە وجود سازمان سیاسی کمتر شود.

در مجموع میتوان آیندە مبهم برای مردم یارسان پیش بینی کرد. البتە با باز شدن فضای سیاسی در جامعە همە این معادلات میتواند بە هم بخورد و امکان مانورهای سیاسی برای مردم یارسان فراهم شود.

احمد مرادی
اسلو

Visits: 251

7 comments

 1. Hi there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it is really informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future.
  Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 2. I am regular reader, how are you everybody? This piece of
  writing posted at this website is truly good.

 3. Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

 4. Howdy this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG
  editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated! 2CSYEon cheap flights

 5. I don’t even understand how I ended up here, but I thought this put up used to be good.
  I do not realize who you’re but certainly you’re going to a well-known blogger in the event you
  are not already. Cheers! 31muvXS cheap flights

 6. I think the admin of this site is really working hard in support
  of his site, because here every data is quality based material.

 7. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
  you’re just extremely wonderful. I actually like what
  you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it
  smart. I can not wait to read much more from you. This is really a tremendous web site.

دیدگاهتان را بنویسید