Home / فرشید سلطانی (page 3)

فرشید سلطانی

نزدیک بە یک هفتە است کە ایران سراسر فریاد شدە است.

Farshid Soltani, [20.11.19 20:48] سرزمینی کە سالهای درازی در آرزوی آزادی تمام وجودش حسرت و تمنا بود اکنون بە این نتیجە رسیدە است کە یا مرگ یا آزادی. این سرزمین ...

Read More »

ناقوس مرگ رژیم مرگ و جهل

یارسان مدیا ١٦\١١\٢٠١٩ فرشید سلطانی: رژیم جنایتکار، غیر مردمی و دیکتاتور ایران در ادامه تصمیمات ضد خلقی خود و برای جبران قسمتی از هزینه های مربوط به مزدوران و دست ...

Read More »

امروز دومین سالروز زمین لرزە استان کرماشان است.

یارسان مدیا ١٢\١١\٢٠١٩ Farshid Soltani, [12.11.19 18:03] حادثەای کە جدای از اینکە باعث مرگ عزیزانمان شد و زندگی را بەکام بسیاری تلخ نمود و دل پدر و مادران زیادی را ...

Read More »

چهلمین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری از سوی افراد تحت هدایت خمینی

یارسان مدیا ٤\١١\٢٠١٩ فرشید سلطانی: حکومت اسلامی ایران از همان روزهای اول و درست پس از قبضه کردن قدرت تاکنون کە چهل سال از عمر ننگین آن می گذرد از ...

Read More »

فاشیزم و شوونیزم پان ایرانیستی- آیا پایانی بر ایران خواهد بود؟

یارسان مدیا ١٠ ژوئن ٢٠١٩ فرشید سلطانی: کشوری که اکنون به عنوان ایران می شناسیم، در درازای تاریخ دستخوش اتفاقات و حوادث بسیار زیادی بوده است. اتحادها، گسستها، کشتارهای دهشتناک ...

Read More »

تجزیه طلبی یا آزادی خواهی – مسئله کرد و کردستان از زاویه ای دیگر

در این نوشتار سعی دارم به بررسی مقوله ای به نام تجزیه طلبی(Secession) یا جدایی خواهی و مسئله خودمختاری(Autonomy) بپردازم. این مسائل از جمله مقوله هایی هستند که برای برخی ...

Read More »

تظاهرات در حمایت از مردم ستمدیده ایران علیه ظلم

روز یکشنبه هفتم ژانویه 2017 مانند چندین روز گذشته و همچون سایر نقاط جهان در استکهلم نیز تظاهرات در حمایت از مردم ستمدیده ایران که علیه ظلم و دیکتاتوری قیام ...

Read More »

شرکت کمیته کشوری سوئد سازمان دمکراتیک یارسان در تجمع اعتراضی در استکهلم

روز شنبه 16 دسامبر تجمعی اعتراضی از سوی فعالین بلوچ در استکهلم برگزار گردید این تجمع در اعتراض به جو نظامی ایجاد شده در بلوچستان، زندانی و اعدام کردن فعالین ...

Read More »