Home / پانل آزاد / تكرار تلخ تاريخ بگويم يا فاجعه سهمناك كه جمهوري اسلامي براي مردم ايران رقم زده است.

تكرار تلخ تاريخ بگويم يا فاجعه سهمناك كه جمهوري اسلامي براي مردم ايران رقم زده است.

یارسان مدیا
٢٨\٤\٢٠١٩

علی اصغر خسروی:
به يك تهديد آمريكا ابرقدرت پوشالي آخوندي نيروهاي نظامي تانك و توپ ، جنگنده هاي تيز موشكهاي كوتاه برد، ميان برد ، دور برد و قاره پيمااز ياد بردند وبدون در نظر گرفتند حيثيت و شآن ارتش ، سپاه پاسداران واز همه بدتر آبروي بالغ برهشتاد ميليون ساكنان سرزمين ايران متشكل از دلير مردان كورد،افتخارآفرينان لر، مردان غيور آذربايجاني و جنگاوران بلوچ و فرزندان بي باك از مرگ خطه آهواز و خوزستان را ناديده پنداشتند.

علی اصغر خسروی

حكومت اسلامي بدون كوچكترين انديشه و اعتنائي به ملت و ارتش دست بدامان همپالنگي هاي تروريست عربش شدند كه تا بكمك جانشينان امام زمان بشتابند٠ آخوند حيله گربا اعمال وقحييانه قصد پنهان كردن چهره كهري ، منفور و رو سياه خودشان را پشت نقاب كمك به مردم سيل زده وطنمان پنهان كردند.

ولي وخودشان را گول مي زنند زيرا مردم ايران بيشتر ازاين   فريب جنايات اين وطن فروش نمي خورند.

احاد مردم ايران و تمام آزاديخواهان ميدانند بسيچ نيروهاي تروريستي مزدوركشورهاي عربي وَز فرا خواندن آنها به ايران   بخاطر آباد كردن شهرهاي سيلاب زده نيست بلكه بمنظور جلو گيري از اغتشاش مرد بر عليه ج.امي باشد ، تروريستها قدوم شومشان سر زمين أباً و اجدادي ما را كثيف كرده اند، بمنظور سركوب خلقهاي بسطوح آمده ايران از جنايات رژيم براي اعتراض به نا كار آمديها و ناهنجاريهاي موجود بخيابانها شهره ها بريزند سازماندهي شده اند. تا با ايجاد رعب و وحشت مرد تحت ستمو فقر زده ايران را بنفع حكومت ولايت فقهي سركوب نمايند.

آخونده هاي كاسه عمرشان به نقطه إشباع رسيده است ، درصورت مشاهده تروريستهاي بيگانه و مقاومت احتمال آنها در شهرهاي ايران فرزندان رستم و كيخسرو اجازه نخواهند احدي از تروريستها به لانه هايشان برگردند ،همه آنها به اسارت در خواهندآورد همه بياد داريم آن بانوي با شرف گيلان غربي با تبر أفسران عراقي قاتلان شورهرش را بسزاي اعمالشان رساند٠در تاريخ ثبت و ضبط گرديده نيروهاي عثمان در شهر يارسان نشين كرند غرب كه قصد تعارض بمردم يارسان داشتند به مجازات نياتپليدشان رسيدند.

بشاهدت تاريخ دوجنگ ويرانگر جهاني متجاوزان به كشور ايران در غرب ايران و مناطق يارسان نشين و عشار سر كردگان و پيشوايان ديني يارسان مي توانم روانشادان آقا سيد رستم حيدري مسند نشين تكيه توتشامي گوران ورؤساي تيره و طوايف بهرام رشيد سلطنت تفنگچي ضرغام سلطنت گهواره حسين خان ياسمي ٠قلخاني قنبر سلطان و سالار جنگ اسپري ،سنجابي علي اكبر خان سر دار مقتدر ، قاسم خان سردار ناصر و حسين خانسالار لشكر به ياري مردمان كرند شتافتند و ايران را از لوث وجود ناپاكان بيگانهپاك كردند ٠

بيگمان فرزندان اين آب و خاك نمرده اند بايد همه دست هم بدهيم وآخوند وحاميان تروريستشان از ايران بيرون كنيم تا مردمان سرزمين نياكانمان از اين بيشتر كرامتشان لگد مال اين رژيم قسم خورده ضد ايراني نشود.

هموطنان وقتي نگارانده براي تأييد عرايضم مبني براينكه رژيم آخوندي شآن و بزرگواري مردم ما را لگد مال نموده اند اينست آخوند گردن كلفتي بنام العام الهدا امام جمعه شهر مشهد دريك خطبه زنان ايراني قبل أزهرزني همسر ، خواهر ودختر خودش را نصحيت مي كند با مردان عربي كه از كربلا به مشهد مي آيند هم فراش شوند صواب است چونكه آنها بوي تراب مبارك حسين دارند.

دعوت زمام داران مضحك و مسخره ايران با داشتند نيرو مسلح بقول خوشان مي تواند نيروهاي آمريكايي را در دريا ، خشكي و هوا با چنان آتشي مواجه كنند حتي طبقات آسمان در آتش سپا ه پاسداران بسوزد ، ولي با يك تشرآمريكا روح در رمق آخوند سپاه تا دندان مسلح نمانده ، بيدرنگ چند صد نفر كم يا بيشتر تروريست را به ايران آوره تا باعمليات انتحاري ناوگان دريائي ايالاتمتحده آمريكا و همپيمانانش را بترساند اين رسوايي و روسياهي تاريخي است با سر نگوني آخونده ها تمام نمي شود بلكهتا دنيا دنياس ننگي است براي ارتش باعظمت ايران زمين . مي ماند حالا وقت آن است نيروهاي مسلح به مردم بپيوندن و اين رژيم را سر نگون كنند، ما در جنگ جهاني همانطوري كه فوقا ذكر شده ارتش متجاوز روسيه و هم پيمانش وسيله پدر مان مزه تلخ شكست راچشيدند.

در جنگ دوم جهأني كشورهاي معروف به متفقين از شمال و جنوب و غرب به وطن ما حمله كردند پادشاه ايران زيكانه بيگان را از ايرن بيرون راندند.

هموطنان سيد علي خانمه ي مي كوشد با نقل و انتقال فرماندهان سپاه پاسدان هيچي از ماهيت جنايتكارانه و رژيمش كم نمي كند وانمود نمايد هنوز داراي قدرت ازل و نزل است مبادا عليه مقام ولايت در ارتش و سپاه برايبراي دفاع از شآن نظاميشان دست به كودتا بزنند ولي فقهي را روانه جهنم كنند.

و از طرفي جواد ظريف را با اختيار تام نيويورك فرستاده كه بلكه امريكا دست از تهديد بردارد تا ببنيم در پيش رو كنفرانس جواد ظريف چه دسته گلي را آب مي دهد٠

با توجه به بروز جنگ با آمريكا احتمالمش زياد نيست ، درگيري نظامي در خاور ميانه و خليج فارس ما رهبري سازمان دمكراتيك يارسان خارج از كشور مخالف جنگ هر گونه خون ريزي وويراني كشورمان ايران هستيم و اميدواريمدولتهاي دمكراتيك و آزادي خَواه جهان با بكار گيري اعمال نفوذ ديپلماسي خويش بتوانند به اپزسيون داخل وخارج ايران و جهت رهايي مردم ايران از شًر شروًرت تروريستي و ماجراجويانه حكومت جمهوري اسلامي كمك كنند .

ما اعلام ميداريم تا زماني رژيم ياخي اسلامي در ايران حقوق اقليتهاي نژادي و ديني و بخصوص حقوق بشر وازاديها ي مردم را نا ديده بگيرد در خاور ميانه و جهان ثبات، صلح، أسايش و امنيت بر قرار نخواهد شد.بهترينراه براي نجات هموطنان ما از ورطه نابودي سرنگوني حكومت اسلامي در ايران است.

علی اصغر خسروی

Visits: 141

دیدگاهتان را بنویسید