Home / آرشیو سدی / انتخابات سال١٤٠٠، سینزهمین دورهٔ رئیس جمهوری لە ایران

انتخابات سال١٤٠٠، سینزهمین دورهٔ رئیس جمهوری لە ایران

یارسان مدیا
18.06.2021

انتخابات سال١٤٠٠ لە ایران سینزهمین دورهٔ انتخابات رئیس جمهوری لە ایران که لە ١٨ ژوئن چوتە ریوە. لی انتخاباتە هشتمین رئیسجمهور ایران انتخاب بوت، هەلبت وەختی باس لە سر انتخابات کریەت وی ماناسە که هەر کس و آزاد بتوانی هم حق دنگ دان داشتوت و همیچ حق انتخاب بوین. بلام وخاتر اوی نظام جمهور اسلامي ایران نظامیکی دموکراتیک و آزاد نیە  مردم ناتوانن و شیوی آزادانە افراد مورد باور خویان انتخاب بکن و یا بتوانن آزادانە خویان کاندید بکن، دی چشتیک و ناو انتخابات مانای اساسي و حقیقی لە دس دیت.

لەی دورە لە انتخابات۵۹۲ داوطلب ارا حضور در لی انتخاباتە و عنوان نامزد ثبت نام کردن که شورای نگابان صلاحیت تنیا هفت نفر ارا انتخاب بوین انتخابات سینزهم رئیس جمهوری تایید کرد. کە گشتیان لە باند اسول گراکانن، جالب هالیرە کە لە چندین کاندیداتور لە و قول اسلاح تلبکان گشتیان لە ترف شورای نگابان رد سلاحیت کریان، جیا له ایه چهل ژن خویان کاندید کردوین که گشتیان رد صلاحیت کریان و نتوانستن حزور پیا بکن و ری تمام ارا ابراهیم رئیسی هامار کردن.

لە جمله مسائلگل حول و حوش ای انتخاباتە و خوار هاتن تمایل مردم و مشارکت لی انتخاباتسە که لە نظر تحلیلگرگل مسائل سیاسی و اجتماعی ایران، دلایلی جور «ناامیدی مردم موترض لە پیگیری مطالباتکانیان لە چوارچو جمهوری اسلامیی، فساد فری مالی و اداری، زندانیگل سیاسی، اترازگل سراسری لە دی مانگ ١٣٩٦ و آبان مانگ  ١٣٩٨ تحریمگل  امریکا، بحران اقتسادی، نوین آزادیگل  جور آزادی بیان و نقض حقوق بشر نوین شفافیت لە امور و پنهانکاریگل گورە جور لە ماجرای تیراندازی عمدی و ترف هواپیمای اوکراینی، وئدگل دروین یک لبان یک حکومت و جیوجی نکردنیان، اصلاحناپذیری ساختار سیاسی و انتخابات نمایشی و غیرآزاد، وردوام بوین محدودیتگل سخت سیاسی، اجتماعی و مذهبی، ناامیدی و بیاعتمادی مردم و هر دک جناح حاکمیت» فرە لە پیشبینیکان باس لە پیروزی ابراهیم رئیسی، رئیس ایسەی قوی قضایە کن که کاندیداتور مورد باور اصولگراکانە.

هلبت رژیم همزمان وگرد انتخابات ارا رئیس جمهوري، انتخابات شوراگل شار و آوایی، میان دورەی مجلس شوراي اسلامي و میان دورەی دویم مجلس خبرگان بیتە ریوە. ای کار رژیمە ارا ایسە که تنویر انتخابات گرم بکی و مردم وادار بکی که بانە پای سنویق دنگدان ارا مشروعیت داین و نظام جمهوری اسلامی ایران.

اما تا اوری دیارە هویچکام لی کاندیداتورگلە هویچ برنامە و پروژیک اقتسادی نیاشتن ارا خاسوە کردن معیشت و ژیان مردم که و پای آمارگل بین المللی زیاتر لە ٤٠% مردم لە ژیر خط فقر زندگی کن لە هالیکا ایران یکی لە ولاتگل دولمنە لە بووار منابە ژیر زوی و نفت و گاز و دیان سرچاوی تر ارا خاسوە کردن ژیان مردم.

اما ایمە دوینیم لە ٤٣ سال لە عمر ای رژیمە بیجگە لە فقر، نداری، فحشا، اعتیاد، زولم، ستم، دزی و اختلاس، کوشتن، برین، زندانی کردن و اعدام کردن نیاریل خوی و بش فریک لە مردم هویچ دسکفتی نیاشتگە

وزیت داخلی!

انتخابات ایجاریچە لە وختیکا بریتە ریوە که رژیم لە داخل لە طرف مردم و تایوت قشر ورسگ و بی درامد جامعەو مردم آزادیخواز، ژنان و کارگران و چالاکل سیاسی و حقوق بشری و گشتی بش فری جامعە کفتگسە ژیر فشار.

وزیت سیاسی، دیپلماسی و بین المللی!

موشخسە که رژیم لە زمان رئیس جمهوری ترامپ لە ژیر فشارگل گورای سیاسی، دیپلماسی و اقتسادی بی که بویە بایس زییف بوینی و کموە کردن قودرت و نفوزی لە منتقە و تایوت لە ترف اسراویلیچوە فرە جار گروگل تحت حمایت ای رژیمە کفتنە ور هیرش هواپیماگل اسرایل.

تا ایسیچ هویچکام لە تحریمکان لە سری هلنگیریاگس، ولی توای ول جو بایدن جاریکتر بایتە موزاکرە که تا ایسە موشخس نیە ای مسعلە ورو کوروە چوت.

جامعە یارسان!

جامعە یارسان که خارجە لە ادیان ابراهیمی دارای فلسفە و جهانبینی دینی، آیینی و باوری مختض و خوی لە روی ساختاری و ارزشی وگرد رژیم ایدعولوژیک ولایت فوقیە لە مقابل یکتر قرار گرن که ای رژیمە لە مودت ای ٤٣ سالە مردم یارسان و تمام شیوگل خستگسە پراویز و روژانە مورد تبعیض و بی حرمتی قرار گردنس و لە قانون اساسی رژیم چو لە بوار ایینی و چو جور یک جامعە هویچ اترافیک وپیان نکریاگس و لە هویچ منسبیکی دولتی و حکومتی ور ناگیرین و همیشە و مورد زولم و ستم روژانە قرار گرن.

و باور سازمان دموکراتیک یارسان که ارا برقراری حکومتیک آزاد، دموکراتیک، غیر متمرکز و سکولار موبارزە کیت و باور دیری رژیم جمهوری اسلامی ایران هویچوخت اسلاح پزیر نیە و لازم و تغییرات ساختاری لە قانون اساسی دیری ک ایەیچە و مانای سرنگونی ای رژیمسە.

مردم یارسان لازمه وی باور رسیون ک ای رژیمە هویچوخت ناتوانی و نتوانستگە حق و حقوقیل فرهنگی، اقتسادی و سیاسی مردم یارسان برآوردە بکی.

سدی باور دیری ک مردم یارسان دی ناوت و دنگ دان مشروعیت بینە رژیم و تحریم انتخابات و دنگ نیان حدقل لە بار وجدانیوە خویان راحت بکن.

سدی باور دیری خود رژیم لە جنگ و درگیری بشیک لە مردم یارسان و اهل تسنن لە شارستان دالاهو نقش داشت تا هم مردم یارسان لە ترف ملاگل سلفی تهدید بکرین و همیچ جنگ عشیرەیی و مزهبی لە بین ای مردمانە دروس بکی که سدان سالە و آشتی و تبایی لە کنار یک ژیانس. ویشکلە رژیم تواست هم مردم یارسان بکیشیتە لای خوی و قول بشداری لە انتخابات لە لیان بسینی و لە موقابل لە ترف سلفیکانوە بپاریزیتیان، ولی ایجاریچە پیلان و متوتگل رژیم زوی موشخس بوی و لە هردک ًََترف مردم درک وی مسعلە کردن که رژیم خوی دارشن اسلی تفرقە و کیشەکانە.

لە نتیجە سدی باور دیری ای انتخاباتیچە هر جور انتخابات چندین جاری رژیم هویچ خیریک نە ارا وزیت و شرایت سخت اقتسادی و معیشتی مردم دیری و نە آزادی و عدالت اجتماعی برقرار بوت.

“رابری هاوبش سازمان دموکراتیک یارسان

18.6.2021

 

Visits: 114