Home / پستهای تازە / بە قدرت رسیدن دوبارە طالبان در افغانستان

بە قدرت رسیدن دوبارە طالبان در افغانستان

یارسان مدیا
25.8.2021

بعد از بیرون رفتن نیروهای امریکا در ١ مە ٢٠٢١  از افغانستان، گروە تروریستی طالبان در مدتی کوتاە بدون مقاومت (بدلیل وحشت از خشنونت و سابقە تاریخی طالبان و زمینەی فرهنگی مساعد) ارتش افغانستان تقریباً تمام شهرها بعلاوە پایتخت افغانستان را تحت سلطە خود در آورد.

هنوز به درستی روشن نیست کە چرا  بعد از ٢٠ سال وجود نیروهای آمریکا در افغانستان، آمریکا چنین تصمیمی را گرفتە و زود نیروهایش را از افغانستان خارج کرد. طی ٢٠ سال از حضور آمریکا در این کشور ارتش افغانستان تحت نظارت امریکا آموزش نظامی دیدند و تمام امکانات نظامی  در اختیارشان بود، تا بتوانند در چنین روزی در برابر نیروهای طالبان از کشور و مردم خود دفاع کنند، اما ارتش افغانستان حتی یک روز هم مقاومت نکرد.

البتە بعضی از تحلیلگران سیاسی معتقد هستند کە آمریکا پشت پردە با توافق با کشورهای عربی با گروە تروریستی طالبان توافقاتی انجام دادە و احتمالاً عدم مقاومت ارتش افغانستان در برابر نیروهای طالبان هم در راستای همین توافق باشد.

گروە طالبان کە خود را امارات اسلامی افغانستان می‌نامد، یک گروە و یک سازمان متشکل از روحانیون اسلامگرای سنی در افغانستان است کە از سال ٢٠٠١ تاکنون کە اکثر شهرهای این کشور را تحت کنترل داشته، درگیر جنگ با حکومت‌های دست نشاندە آمریکا و ناتو در افغانستان بودە تخمین زدە می‌شود کە این گروە تروریستی در سال ٢٠٢١ دارای  ٧٥،٠٠٠ جنگجو است.

این گروە در طول عمر خود مرتکب قتل‌ها و جنایت‌های زیاد در حق آزادی‌خواهان و دگر اندیشان، بخصوص زنان و دختران در کشور شدە است. در سطح بین المللی بە عنوان گروهی تروریستی شناختە شدە کە هدفش اجرای موبه‌مو احکام شرعی و دستورات قرآن است.

بە سر کار آمدن این گروە می‌تواند تاثیرات زیادی بر سر کشورهای منطقە و بالاخص ایران داشتە باشد. قابل ذکر است ک در بین سال‌های ١٩٩٦ تا ٢٠٠١ کە افغانستان تحت کنترل این گروە بود، کشورهای پاکستان، امارات متحدە عربی و عربستان سعودی تنها سە کشوری بودند کە طالبان را بە رسمیت شناختند.

رژیم اسلامی ایران کە بر اساس احکام شرع اسلامی و ایدئولوژی مذهب شیعە دوازدە امامی و اصل ولایت فقیە استوار است از خیلی لحاظ با گروە تروریستی طالبان فرقی ندارد و هر دو دستورات و قوانین شرع و اسلام را با نام دو مذهب متفاوت اجراء می‌کنند و با آزادی‌خواهان، دگر اندیشان و حقوق برابر زنان مخالف هستند.

رژیم ایران همانطور کە مشخص است با گروە تروریستی القاعدە همکاری کردە و خیلی از سران ردە بالای این گروە سال‌ها در ایران به سر بردە و امکانات مادی و لجستیکی زیادی از رژیم ایران دریافت کردەاند، گروە طالبان هم سالهاست با رژیم اسلامی ایران در ارتباط بودەاند. تازەترین  ملاقات گروە طالبان با سران رژیم در چند ماە گذشتە بود کە رژیم ایران رسماً از هیاتی از طالبان استقبال کردند و در دنیای مجازی واکنش‌ها وانتقادهای زیادی در داخل ایران و  خارج از ایران به دنبال داشت.

قدرت گرفتن گروە تروریستی طالبان در افغانستان کە همسایە کشور ایران است، برای مردم ایران از جملە آزادی‌خواهان، زنان و اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی ساکن در ایران و بخصوص مردم یارسان می‌تواند تهدید و خطری جدی باشد و رژیم ایران بتواند برای سرکوب جامعە مدنی، آزادیخواهان و منتقدین این رژیم در داخل از این گروە استفادە کند. همان‌طور کە شاهد بودیم رژیم ایران در چند ماه گذشتە در هنگام درگیری در بین مردم مناطق دالاهو، از سلفی‌های تندرو استفادە کرد و تمام ابزار تبلیغاتی را در اختیار سلفی‌ها قرار داد و آنها هم در خطبەهای نماز خود در مساجد مردم یارسان را کافر و کشتن آنها را ثواب دانستند.

یکی از شرط‌های توافق رژیم ایران با طالبان این بود کە این گروە خود را حکومت اسلامی اعلام نکند بلکە با نام امارت اسلامی خود را معرفی نماید، چون رژیم ایران تنها خود را حکومت اصلی و نمایندە مطلق اسلام در جهان میداند.

البتە رژیم جمهوری اسلامی ایران از بە سر کار آمدن طالبان خود را برندە در افغانستان می‌داند و آمریکا را بازندە، چون این گروە از خیلی لحاظ با ایران در یک خط ایدئولوژیکی قرار گرفتە است. رژیم ایران تا آنجا کە امکان داشتە باشد این گروە را بر علیە منافع آمریکا در منطقە و جهان به کار خواهد گرفت.

سازمان دموکراتیک یارسان کە خود را سازمانی آزادیخواە و صلح طلب می‌داند و برای استقرار نظامی دموکراتیک و سکولار در ایران مبارزە می‌کند، باور دارد کە بە سرکار آمدن گروە طالبان در افغانستان می‌تواند خطری بزرگ و جدی برای تمام منطقە خاورمیانە و بخصوص مردم ایران باشد.

چون رفتار، عمل و سیاست‌های خشونت آمیز این گروە می‌تواند ضربە جبران ناپذیری بە برقراری صلح و آشتی در منطقە بزند و راە رسیدن بە آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در این منطقە را چند برابر کند کە وظایف احزاب سیاسی کە برای  آزادی و استقرار نظام دموکراتیک در ایران مبارزە می‌کنند  بیشتر، سنگین‌تر و طاقت فرساتر  خواهد کرد.

ریاست مشترک سازمان دمکراتیک یارسان

٢٥ اوت ٢٠٢١

 

بازدیدها: 698