Home / آرشیو سدی / انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخابات پارلمانی عراق و جایگاە مردم

انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخابات پارلمانی عراق و جایگاە مردم

یارسان مدیا
31.10.2021

سیستم انتخاباتی لە تمام دونیا جور متودیک ارا دموکراتیزە کردن ولات و بشداری مردم لە دسنیشان کردن نمایندە یا نمایندەگل دلخوازیان وە کار بریت. خود انتخابات اساس و بنچینەس ارا تقسیم قودرت، تعیین کنندەس ارا یک نظام مردمی و پروسەی دموکراسی. البتە ایە وە مانای اوە نیە کە انتخابات حتما دموکراتیکە و توانی باعس تقسیم قودرت و آزادی سیاسی بود. بدون شک انتخابات لە نظامگل توتالیتر قطعا وە مانی دموکراسی ناتیت و فرە جاریچ ارا سرپوش ناین لە سر راسیەکان و منحرف کردن افکار عمومی لە انتخابات ارا رسین وە هدفەکانینان لە کانال قانونی و قابل قبول جمگای جهانی استفادە کریت.

لە دوران حکومتداری جمهوری اسلامی ایران ١١ جار انتخابات ریاست جمهوری لە چوارچو نظام و براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام گردگە. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اساسا نادموکراتیک، چوین اساس یک سیستم ایدئولوژیک اثناعشری شیعەی دژ وە ژن بنیاد ناگە کە حق کاندید بین لە اکثریت مردم ایران، ژن، یارسانی وە سنی مذهبەکان پایمال کردگە و لە راسیا بیجگە لە یک انتخابات نمایشی ارا انتصاب افراد مورد تایید رهبری هیچ دستاوردیک مردمی نیریت و قطعا ناتوانی لە پروسە و روندیک دموکراتیک و آزاد برخوردار بود.

لە جوامع نسبتا دموکراتیک، انتخابات بیسە نهادیک سرونشتساز و لە پروسەی تقسیم قودرت و انتخاب نمایندگان کە تلاش ارا خواستەکان وە آرزوکانیان کن، مردم حس مالکیت دیرن. هر لەی جمگایلسە کە آرامترین، بیشترین و سلامتترین تقسیم قودرت و دساودس کردن دسلات دوینیم. لە عین وخت مردم تمام کار و وعدەکان نمایندەکانیان تحت نظر و لە نزیکوە بررسی کن و لە انتخابات آیندە براساس کار و کردوەکان و عملی وەکردن وەعدەکانیان ولیان برخورد کن. هر ای جایگاە کە مردم لە جوامع آزاد دیرین، خویان وە خاون مال زانن و تمام انتخابتەکان نیشان دیت کە اکثریت مردم لە انتخابات بشداری کن و وەدنگ خویان تایید یا رد کار منتخبین انتخابات ورین کن.

لە انتخابات دورەی ١١م ریاست جمهوری اسلامی ایران حتا جناح میانرو/رفورمخواز ناو جمهوری اسلامی کە قانون اساسی و کل جمهوری اسلامی و رهبری ولایت فقیە قبول دیرن لە علک شورای نگهبان و شخص رهبر جمهوری اسلامی رد نەوی و نتوانستن کاندیدیان بشدار انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی ایران بود.

هر اوجورەی لە جوامع آزاد و دموکراتیک مردم حس مالکیت دیریت و منتخبین لە موقابل وعدەکانیان و عملکردیان مسئولن، لە جوامع غیر دموکراتیک و انحصارطلب جور ولاتگل ایران و عراق مردم نە حس مالکیت دیرن و نە منتخبینیچ براساس وعدەکان و عملکردیان توانریت لە طرف مردم ولیان حق حساو بکریت.

لە نظام جمهوری اسلامی ایران کە قانون اساسی بر اساس تبعیض دینی و مذهبی، عقیدەی و باوری، طبقاتی وە جنسیتی نویسیاگس، انتخابات، تنیا نمایشیکە ارا منحرف کردن جامعە جهانی و دیدگاە عمومی و مشغول کردن مردم ناراضی وە انتخاباتیک کە نتیجەکەی لە پیش دیاری کریاس.

مردم ایران لە ماهیت و رفتار و وەعدەکان سران جمهوری اسلامی کاملا آگاهی دیرن و نک هر حس مالکیت لە ناو ولات خویان نیرن، بلکە تمام اعتمادیان وە نظام و سیستم ولایت  فقیە لە دس دانە و مردم وەی نتیجە رسینە کە نظام و ساختار جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیە و دنگ مردم لە لای رابەران جمهوری اسلامی کمترین اهمیت نیریت.

هر وی خاترە بشداری مردم لە انتخابات ١٤٠٠ ایران براساس آمار رسمی جمهوری اسلامی کە اصلا قابل باور نیە ٪٤٨.٨ بیە. وە باور ناظران و مردم، درصد بشداران فرە لەی آمارە کمترە کە جمهوری اسلامی ایلامی کردگە. البتە بنا وە خود آمار جمهوری اسلامی زیاتر لە نیمەی مردم واجد شرایط انتخابات لە نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی بشداری نکردنە. ایە نیشان دیت کە مردم لە طریق نافرمانی مدنی نظام ولایت فقیە لە تمامیت خویا رد کن و خوازیار تغییرات و گوزار لە جمهور اسلامین.

همان سناریو لە ولات هاوسا یانی عراق کە لە حمایت مالی، نظامی و معنوی جمهوری اسلامی ایران برخوردارە لە انتخابات پارلمانی مانگ اکتبر ٢٠٢١ خوی نیشان دا.
براساس آمار رسمی کمسیون انتخابات عراق، نزیک وە ٤١٪ بشداری لە انتخابات پارلمان عراق کردنە.

نوقتە هاوبش هردک ولات ایران و عراق بیاعتمادی وە جمهوری اسلامی ایران و گروگل نیابتی و لاینگرگل جمهوری اسلامی ایران لە عراق بی. هرچن لە انتخابات عراق زیاتر لە نیمەی مردم بشدار نەوین، اما لە نتیجەی بشداری حداقلی مردم عراق لاینگرگل و گروگل طرفدار جمهوری اسلامی لە عراق کمترین کورسی پارلمان وە دس هاوردن و مستقیما وە شکست ارا جمهوری اسلامی لە عراق قلمداد کریت.

مردم لە عراق و ایران پیام آزادیخوازی و گوزار لەی سیستمگل ایدئولوژکیە وە صراحت لە طریق مبارزە نافرمانی مدنی هم وگوش دسلاتداران حاکم و هم گوش جامعە جهانی رساننە و ترسیان لە سرکوب و زندانی کردن و کشتار چیە و لە راسیا نظام حاکم لە ولاتگل عراق و ایران لە ترس و دلەراوکی قرار دانە.

وە باور سازمان دموکراتیک یارسان، مردم ایران و عراق وە خودآگاهی رسینەس و حاضر وە قبول نظامگل توتالیتر و فاسد نین. مردم ارا گذار لەی رژیمگلە کە هردکیان لە نظام فکری و ایدئولوژی دینی هاوبش برخودارن لە هر فرصتیک استفادە کن و وە چالش کیشان ای نظامگلە لە طریق انتخابات زمینەی برکناریان لە قودرت فراهم کردگە.

سازمان دموکراتیک یارسان باور دیریت کە مردم و جمگای یارسان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی لە بویچکترین حق تصمیمگیری لە سرنوشت خویان محروم کریانە و لە تمام دوران ای حکومتە مردم یارسان سرکوب کریاس و بیشترین تبعیض وە پی کریاس. البتە ایە فرەیچ نامو نیە، چوین نظام ولایت فقیە ایران لە لحاظ ایدئولوژیک و نظام ارزشی خوی لە نوقتەی موقابل ول نظام فکری و فلسفی و ارزشی جامعە یارسان تعریف کیت.

لە انتخابات پارلمان عراق ٢ ژن یارسانی (کاکەیی) وارد پارلمان عراق بینە، کە نیشانەی افتخار ژن یارسانیە. دیارە انتخاب دو ژن یارسانی ارا پارلمان عراق لە بار هویتی توانی دستاوردیک ارا جمگای یارسانی لە کوردستان عراق بود، اما لە بار سیاسیوە هرکام لەی پارلمنترگلە کاکەییە وابستگی سیاسی و تعلقات تشکیلاتی وە احزاب سیاسی منتصب وە جمگای کوردستان دیرن نە مختص وە مردم یارسان بن. سازمان دموکراتیک یارسان سرەرای پیروزبایی لە هردک پارلمانتار ژن یارسانی، آرزو دیریت کە ای دو ژن یارسانیە بتوانن لە موقعیتیک وەدەس هاوردنە وە خاتر منافع و مصلحت جمگای کاکەیی لە کوردستان عراق خاسترین استفادە بکن. آرزو موفقیت ارایان دیریم.

رابەری هاوبش سازمان دموکراتیک یارسان

اکتبر ٢٠٢١

Visits: 91