Breaking News
Home / امیر سلیمی / عدم داشتن زبان تفاهم و همدیگر را مقصر دانستن

عدم داشتن زبان تفاهم و همدیگر را مقصر دانستن

یارسانمدیا

نیروهای سیاسی مخالف رژیم کە بە قول خود پرچمدار ٤٤ سالەی مبارزە علیە قدرت سیاسی در تهران بودە و هستند و وعدەی دمکراسی، عدالت و آزادی می دادند نە فقط در رهبری آخیز انقلابی زن_ زندگی_ آزدی عقیم ماندند بلکە نیز در همگامی با آن  ناتوان بودند.

برای تببین و تشخیص بیشتر موقعیتت جریانات مخالف رژیم در عمل و فکر بی فایدە نیست کە بە دو روایت دینی در عهد قدیم اشارە نمود کە بدرستی بیانگر رفتار، منش و مواضع اردوگاە مخالف رژیم در خارج از کشور است.

برج بابل یک داستان کتاب مقدس است که در کتاب پیدایش در کتاب مقدس یافت می شود. در روایت آمده است که مردم جهان به یک زبان تکلم می کردند و تصمیم گرفتند برجی بسازند که به آسمان ها برسد تا نامی برای خود دست و پا کنند و از پراکندگی آنها در زمین جلوگیری کنند.

 

خداوند که از غرور و جاه طلبی آنها ناراضی بود، تصمیم گرفت زبان آنها را به هم بزند تا دیگر نتوانند یکدیگر را بفهمند. در نتیجه آنها در سراسر زمین پراکنده شدند و ساخت برج متوقف شد. نام “بابل” از کلمه عبری “بالال” گرفته شده است که به معنای “گیج کردن” است.

روایت دیگر در مورد تقصیر و گناە است. بزغاله گریزان/ فراری دادە شدە (Scapinggaot)به شخص یا گروهی گفته می شود که به دلیل اشتباهات، کاستی ها یا اعمال ناشایست دیگران به طور ناعادلانه سرزنش یا مجازات می شود. این اصطلاح از اعمال مذهبی یهودیان باستان سرچشمه می گیرد که در آن یک بز زنده به طور نمادین بار گناهان جامعه را بار می کردند و سپس به بیابان بردە و رها میکردند. در معنای مجازی، بزغاله از طرف دیگران ( طرف دیگر) به کسی اطلاق می‌شود، که برای منحرف کردن توجه یا اجتناب از مسئولیت‌پذیری، مقصر یا مسئول اعمال یا شکست‌های دیگران  است. این می تواند در زمینه های مختلف مانند سیاست، سازمان ها، روابط یا حتی درون خانواده ها رخ دهد. یعنی انداختن تقصیر بە گردن دیگران.

 

گروەهای مخالف بدون اینکە با دیدی باز و عمیق بە تحولات فکری و ارزشی نشل کنونی نگاە کنند با تجویز نسخەهای مطلق ایدئولوژیکی و نظری دست بە بازتولید مناسبات سیاسی قدیم زدند کە زمینە و بستر تفاهم فکری و همکاریهای عملی و مبارزاتی را غیر ممکن ساخت. در مقابل منشور ” مطالبات حداقلی” ٢٠ تشکل کارگری- صنفی و منشور “مهسا” دست بە کارهای مرموز و  موازی زدە شد کە مشروعیت گروەهای مخالف را در اذهان و افکار عمومی جامعە بە زیر سئوال برد. عدم داشتن مناسبات دمکراتیک و فرهنگ سیاسی مترقی در بین گروەهای مخالف و همچنین عدم داشتن مناسبات تشکیلاتی- سازمانی دمکراتیک در درون احزاب و سازمان های سیاسی  آنها را بە تب خطرناکی مبتلا کردە است و دارند بە راە اشتباهی میروند و بە گفتە سعدی:

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

این ره که تو می روی به ترکستان است

در کنار و تکمیل پروژە های تفرقەافکنانە  سپاە پاسداران ، سازمان اطلاعات و بخش سیایبری رژیم  در درون مبارزین ضد رژیم ،جریانات ناسیونالیست مرکزگرا و ناسیونالیست اتنیکی شرایط همکاری و مناسبات سیاسی درون گروەهای سیاسی را ، با جو سازی، حاشیە سازی و رفتار اقتداگرایانە خود، آلودە بە بدبینی و عدم اعتماد کردند و تقصیر و گناە ناتوانی و ناكارآمدی خود را بە گردن دیگران انداختند. و برای تضعیف موقعییت سیاسی یکدیگر کار بە جائی کشید کە جنگ نیابتی را بە درون جریانات سایسی مسلح کشاندە شد. تلاش های نیز از این سنخ  برای ایجاد انشقاق در درون جامعە یارسان و موازی سازی/ بدیل سازی برای سازمان دمکراتیک یارسان انجام گرفتە و گرفتە می شود کە باید با تمام ابزار و امکانات مبارزاتی با آن مبارزە کرد. فاجعە تهدید آمیز و خطرناک آنزمان بوقوع خواهد پیوست کە احزاب راست افراطی ‌همچون  مشروطە ایران، پان ایرانیست و جنش استقلال طلبان کوردستان مسلح باشند.

گروەهای مخالف برای اینکە دوبارە  بە “صراط مستقیم” همکاری و همفکری توأم با احترام بە برنامە سیاسی و استقلال سازمانی یکدیگر بازگردند باید بر محور شعارهایی عمومی مردم در قرن ٢١م برنامەای سیاسی حداقلی مشترک را تنظیم کنند. باید خود را از انقیاد و اسارت شعارهای افراطی و ایدئولوژیکی در آورد و ” مسئلە کنونی مردم” را سر لوحەی مبارزە قرار داد. نان، آزادی، دمکراسی و عدالت.

امیر سلیمی

اسلو،

٣٠م ژوئن ٢٠٢٣ م

 

Visits: 104