Home / پستهای تازە / “پیام سازمان دمکراتیک یارسان بە مناسبت عيد ميلاد مسيحیت و سال نو (٢٠٢٤) میلادی”

“پیام سازمان دمکراتیک یارسان بە مناسبت عيد ميلاد مسيحیت و سال نو (٢٠٢٤) میلادی”

 

یارسانمدیا
24.12.2013

سازمان دمکراتیک یارسان فرارسیدن عيد ميلاد مسيحی و پیشاپیش آغاز سال نو (٢٠٢٤) میلادی را بە تمام هموطنان مسیحی و دیگر کسانی کە این آداب و رسوم را جشن می‌گیرند شاد باش می‌گوید و آرزو دارد کە سال پیش رو توام با صلح و امنیت در جهان باشد.

عيد ميلاد مسيح یک مناسبت دینی است که هر سال توسط مسیحیان و شهروندان دیگر کشورها در نقاط مختلف جهان بە اشکال متنوع جشن گرفتە می‌شود. در جریان این مراسم مردم درخت کریسمس را تزیین کردە و خانوادەها و بستگان نزدیک دور هم جمع شدە و با اهدای هدایا بە یک‌دیگر فرا رسیدن این روز مقدس را جشن می‌گیرند.

اما شهروندان ایرانی در حالی کە سال ٢٠٢٣ را پشت سر گذاشتە و وارد سال جدید می‌شوند همچنان در حسرت آزادی‌های فردی و اجتماعی بسر می‌برند. ایجاد نابسامانی اقتصادی، خفقان سیاسی، تبعیض و ناعدالتی تار و پود تمام نهادهای حکومت جمهوری اسلامی را در هم تنیدە است و چشم انداز بە بهبود در آیندە نزدیک بە چشم نمی‌خورد.

در سایە جمهوری اسلامی زندگی اکثریت زیادی از شهروندان در زیر خط فقر است. اختلاف سرسام‌آور بین زندگی تهیدستان و توانمندان وابسته بە قشر حاکم، اضطراب و ناامنی بر زندگی مردم سایە افکندە است.

مردم ایران برای برون رفت از این بحران، در پی خیزش انقلابی سال ٢٠٢٢ کە از پیامد کشتە شدن ژینا امینی، شهروند کورد سقزی بە دست نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی رخ داد بە پا خواستند و با سردان شعار “زن، زندگی، آزادی” و دیگر شعارهای کە قلب نظام را نشانە گرفت خواهان گذر از نظام شدند و حاکمیت را دچار چالش و نامشروعی جدی کردند. اما رژیم توانست با بکارگیری دستگاه‌های سرکوب خود خون تعداد زیادی از فرزندان این مملکت را بە زمین بریزد، هزاران معترض را زندانی کرد و در پی محاکمەهای ناعادل و غیر استاندارد تعدادی را اعدام کرد تا بتواند نارضایتی‌های مردم را دوبارە بە آتش زیر خاکستر بدل کند، ولی هرگز قدمی در راستای حل مشکلات مردم برنداشتە است.

سازمان دمکراتیک یارسان بار دیگر همدردی خود را با خانوادەهای قربانیان و پشتیبانی خود را از مبارزات حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبانە مردم ایران علیە نظام دیکتاتوری حاکم اعلام میدارد و دوبارە عید میلاد مسیح بە مسیحیان و سایر کسانی کە این روز را گرامی می‌دارند تبربک می‌گوید.

این سازمان با باور بە آزادی ادیان و مذاهب، پلورالیزم سیاسی، فرهنگی را یکی از معیارهای زندگی صلح آمیز و مشترک جوامع بشری می‌داند، ما بر این باوریم کە هیچ کس و یا گروە یا اتنیکی نباید به خاطر داشتن دین، مذهب و یا عقیدە مختص بە خود مورد بی‌حرمتی و یا تبعیض قرار بگیرد.

سازمان دموکراتیک یارسان

 

Visits: 21