Breaking News
Home / امیر سلیمی / “هورا” کشیدن برای خروج آمریکا از برجام!

“هورا” کشیدن برای خروج آمریکا از برجام!

دونالد ترامپ، کە دارای زندگی با سابقەی طولانی در امر تجارت است، از لحاظ سیاسی دارای شخصیتی متناقض، ماجراجو، متزلزل و بدون ثبات است. هر لحظە، و در هر مورد، میتواند با بیان تنوع دیدگاه روند موردی سیاسی و دیپلماتیک را در هالەی از ابهام نگە دارد و یا نتایج عملی سیاسی و دیپلماتیک را بر هم بزند . گفتەها و اظهار نظرات سیاسی او دارای مضمون و محتوی راسیستی، پوپولیستی، آمریکا محوری و آمریکا بزرگ بینی است. اعضای کابینه و دستگاە حکومتی ترامپ متشکل از طیفی از افراد جنگ طلب و ماجراجو می باشد، کە هر کدام دارای ارتباط با و وابسته بە نهادهای راسیستی و محافل جنگ افروز آمریکائی هستند. نهاد ریاست جمهوری با جمع کردن این افراد در درون کابینه حکومت خود دریچە نفوذ و اعمال قدرت برای محافل، نهادها وبازیگران جنگ افروزی چون بولتن و پومپئو و دیگران، کە سر در آخور شرکتهای و صنایع نظامی آمریکا، سعودیە، امارات، اسرائیل و محافل افراطی یهودی و مسیحی دارند، باز کردە است.

خروج آمریکا با امضاء فرمانی از طرف ترامپ رسما اعلام و انجام گرفت. این رفتار آمریکا نشانگر آن است کە ابر قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر لحظە می تواند، نە فقط از قراردادها و توافقات دو جانبە، بلکە از توافقات چند جانبە کە زیر نظر نهادهای بین المللی انجام گرفتە است بدون توجە و رعایت کردن عرف و ارزش دیپلماتیک خارج شود بدون آنکە قدرتی ( کشوری دیگر یا نهادی بین المللی) بتواند آمریکا را مورد موأخذە یا تنبیە دپیلماتیک قرار دهد.

با استقرار حکومت ملاها در ایران، مردم ایران هر روز زندگی روزمرە خود را توأم با سرکوب، جنایت، اعدام، کشتار، بیکاری، فقر، فساد اداری و اقتصادی و اختلاس های کلان مالی و معضلات و مشکلات مزمن اجتماعی و بی حقوقی در تمام عرصەها سپری می کنند. این نظام ایدئولوژیکی بر بستر “هورا” روشنفکران و “بیعت” سیاستمدار انی چون بنی صدر، قاسملو، بختیار، کیانوری، رجوی و شیخ عزالدین حسینی و داریوش فروهر و کریم سنجابی بر اریکە قدرت و دولت ایران تکیە زد و در نهایت و پس از تثبیت حکومت “ولائی و امامی” خود همە این افراد را یا کنار زد و یا ترور کرد.

جمهوری اسلامی در عرصەی نظامی و سیاسی تبدیل بە قدرتی منطقەای شدە است. این نظام اختاپوسی در عراق، لبنان، یمن ، سوریە، فلسطین و افغانستان حضور دارد و در ترسیم سیاست و استراتژی سیاسی این کشورها نقش اصلی را بازی می کند. سیاستهای دخالتگرانە رژیم کە منجر بە عدم ثبات سیاسی و نا آرامی اجتماعی و نزاعات فرقەای در این کشورها شدە است ،کشورهای حومەی خلیج را بە وحشت انداختە و آنها را وادار بە خرید اسلحە از آمریکا و فرانسە و دیگر صادر کنند گان جنگ افزار در جهان کردە است. این آیرونی جهان متمدن ما است کە منادیان دمکراسی و حقوق بشر تولید کنند گان، صادر کنند گان و فروشندگان اصلی و مهم جنگ افزار در جهان هستند.

وزیر خارجە آمریکا، پومپئو در اولین سخنرانی مهم سیاست خارجی خود ١٢ شرط را برای هر گونە توافق تازە با ایران، کە نوعی التیماتوم آمریکا بە حکومت ملاها برای خلع سلاح ایران و اعلان جنگ اقتصادی علیە آن بود، اعلام کرد. آنچە در این شروط ١٢ گانە وجود نداشت و جامعە ایران برای تحقق و بدست آوردن آنها در طول ٤٠ سال خون و جان دادە است؛ همانا اصول اعلامیە جهانی حقوق بشر و اعمال ارادە دمکراتیک و دادپرورانە مردمی بر سرنوشت سیاسی خود است. مضمون شروط ١٢ گانە آمریکا نشاهندە نگرش “ژاندارم جهانی” و جنگ افروزی دستگاە حکومت ترامپ می باشد کە بر پایەای اصول و دورنمای Business as usual و شعار پوپولیستی ” آمریکا اوڵ” استوار است.

مردم ایران بعد از چهار دهە بە این نتیجە رسیدەاند کە با گذار از این نظام و رژیم سیاسی می توان پایەهای نظامی سیاسی بر اساس داد، دمکراسی ، سکولاریسم و پلورالیسم دینی و اتنیکی و زبانی پایە ریزی کرد، اما عدم وجود رهبری سیاسی ناشی از بی اعتمادی و فضای آلودە سیاسی و ایدئولوژیکی در میان نیروهای مخالف امکان همگرایی و همکاری را محدود کردە است. نیروهای سیاسی هر کدام دست بە گدائی سیاسی، برای کسب قدرت در آیندە ایران، نزد عربستان، امارات، پومپئو و بولتن و الترکی زدەاند. اما ایرانیان با اتخاذ هر گونە تصمیمی اشغال عراق و افغانستان، جنگ فرقەای سوریە و یمن و جنایتهای کە در این جنگها انجام گرفتە است در نظر دارند، و آنها بە قیمت جنگ داخلی و نسل کشی آمادە آن نیستند کە گروهای مخالف بر بالهای فانتومها و F35 – های آمریکای بر کویر و فلات ایران فرود آیند. مخصوصا ما، مردم یارسان، کە هنوز زخمهایمان از انقلاب ٥٧ و جهاد علیە روستاهایمان و شیمیا باران زردە التیام نیافتە است. آنها برخلاف این گروها “هورا” برای تهدید آمریکا و همپیمانانش کە بر طبل جنگ علیە ایران میزنند ، نمی کشند. ایرانیان از هرگونە پشتیبانی معنوی کە بوی” پول و نفت و اسلحە” نمیدهد و فقط حقوق و آزادی و رفاە مردم ایران در مرکز آن قرار دارد استقبال می کنند.

امیر سلیمی

٢٣ مە ٢٠١٨

Visits: 20