Home / امیر سلیمی (page 2)

امیر سلیمی

خود بودن ، نیازی عقلانی و هستی شناسانە است

امیر سلیمی

یارسانمدیا ٣٠م مە ٢٠٢٣م   این متن کوتاە جدل سیاسی و ایدئولوژیکی مشخص و یا هدفمندی دنبال نمی کند و تقلیل آن، از طرف اصحاب دعوا،  بە بحثی از این ...

Read More »

خان الماس، شیخ امیر،نوروز و تیمور شارحان و مفسرین تفکر و دین یاری

امیر سلیمی

در مورد یاری نظر و نگاەهای متفاوتی وجود دارد. بعضی از آن بعنوان ” تمدن، حکمت اشراق و فلسفە” و بعضی دیگر تحت عنوان” دین، تصوف و عرفان” نام می ...

Read More »

ممکنات و منافع قطب نمای سیاستگزاری است

امیر سلیمی

یارسانمدیا ٨م مارس ٢٠٢٣م خیزش انقلابی “ژینا” با محوریت شعار ” زن، زندگی،آزادی” نە فقط اینکە زنان و گروەهای تباری- نژادی را ( واژە نژاد بیشتر با نازیسم و فاشیشم ...

Read More »

شناسنامە سیاسی مبهم آقای رضا پهلوی

یارسانمدیا ‏23‏.01‏.27   رضا پهلوی بعد از ترک کردن ( فرار درست تر است، چونکە فرار امری اجباری و ترک کردن بیشتر امری داوطلبانە است) کشور تا کنون، بقول خود، ...

Read More »

موانع سر راە تحقق اهداف خیزش انقلابی ( آخیز) “ژینا”

یارسانمدیا ‏2023‏.01‏.21 خیزش انقلابی ( آخیز) “ژینا” با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی، افق و چشم انداز ارزشی و اهداف و آرمانهای کلی فرد را  در سرزمین ایران بە منصە ...

Read More »

سازمان و مدیریت قسمت هفتم ( آخر) 

یارسان مدیا 09.01.2023 دانشگاە     OsloMet دانشکدە علوم اجتماعی بهار ٢٠٢٢ م قسمت هفتم ( آخر) فقدان استراتژی دقیق: همانطور که قبلا ذکر شد، نداشتن متخصصان مناسب برای کمک به تحول ...

Read More »

خیزش انفی نی تزیمال ها یا حساب های خرد ( کوچک)

امیر سلیمی

یارسانمدیا ٢٢ نوامبر ٢٠٢٢ م با توجە بە حجم، گستردگی و تداوم سە ماە خیزش کنونی و شعارهای ساختارشکنانە آن میتوان بجای خیزش از انقلاب ( من در این مقالە ...

Read More »

سازمان و مدیریت

امیر سلیمی

دانشگاە  OsloMet     دانشکدە علوم اجتماعی بهار ٢٠٢٢ م قسمت ٥  یارسانمدیا ١٣ نوامبر ٢٠٠٢ م   اکوسیستم و مدل های مشارکت: با افزایش رویکردهای مشارکتی، ایجاد اکوسیستم های کسب ...

Read More »

سازمان و مدیریت، قسمت ٤

امیر سلیمی

یارسان مدیا ٥ اکتبر٢٠٢٢ م دانشگاە OsloMet دانشکدە علوم اجتماعی ن: امیر سلیمی قسمت ٤ حرکت به سمت تحول دیجیتال نیازمند رویکردی یکپارچه و در هم تنیده در درون سازمان ...

Read More »