Home / پستهای تازە / دارباخەکان  زردە (سرانە)، بارگە باوەیاگار پیرتخت، تینیانە

دارباخەکان  زردە (سرانە)، بارگە باوەیاگار پیرتخت، تینیانە

 

یارسان مدیا
‏30‏.06‏.2021

لە جهان اسطورەی یاری دار، مخصوصا دار هنار، نماد هستی،وجود و آفرینش پیر تخت باویاگارە. باوەیاگار آخرین تجلی دوران نظام  پیروپادشاهی “یاری” و دامزرینر بارگە پادشاهی سرانەس. سرانە (زردە) نە فقط وک خاک و سرزمین ارا مردم یارسان خاون اهمیتە، بلکو لە لحاظ تاریخی، هویتی و ارزشی توانیم بویشیم کە هستی شناسی مردم یارسان یا همان “حقیقت وجودی” اوان تاریف کیت.

و قول دفتر و مرکزیت بارگە سرانە(زردە) پیر شرط ( شرط و اقرار) ، باوەیاگار کورد و کوردسان ادارە کرد.

تمام کردستان دا و براتش

پی علمو قدرت پی معجزاتش

یکسر کردوە کرد و کردستان

هم و معجزە هم و سفرە و خوان

…..

و برگ خودرنگی هم او بشش دان

یکسر کردوە تمام کردستان

او چە پردیور آما و راوە

و برگ خودرنگی شاوە

“سرانت” او رو کردن و نیشان

آفتاب شریف چنی غلامان

…..

آی چە پردیور آما و راوە

پوشا خلاتش و دس شاوە

چنی کوچکان بی خورد و بی خاو

یارە و یادگار آما و ذهاو

وست او ” سرانە” یار سرافراز

کول کوتاە وشک و ناز کرد دراز

اوسا کە نار بی جوش، جوش مجوشا

برگ خودرنگی یاریادگار پوشا

غلامان اوسا مکران انظار

علم نیشت او پای “قاپی یادگار”

روژیک، روژگاریک جهان زاگرس (کورد و کوردسان) و رابری باوەیاگار لە بارگە سرانە لە سر بناخەی اصول “شرط و اقرار” نظام “پیر و پادشاهی” ادارە کریا (یاری کریا).

لە دویای قومیان درگیری لە بین چن بنەمالەی یارسانی و سنی(جاف گوران) و کوشیان چن نفر و گلە کومە کردن و سر آوای قلاواری روابط درون اجتماعی ساکنین دالهو وارد فازیک ملتهب و متشنج بیە. گروگل بنیادگرا و سلفی و شکل هدفمند و سازمایافتە دیرن ورە ورە  لە شرایط موجود سوءاستفادە کن. جی وتنە کە ” داوین فرهنگی و مذهبی” جمگای جاف گوران زمینەی سازماندهی و بسیج کردن افراد خاون گرایش تون مذهبی فراهم کردیە. نهادگل اطلاعاتی و امنیتی و سپاە پاسداران تا ای مرحلە دیری وە گرد ای گروگل تونروە مماشات کیت و موضع قاطع امنیتی لە خوی نسبت و رفتار و کرداریان انجام نیایگە. نهادگل مربوطە حتا تا اورایچە چینە کە هشدار دانسە مردم یارسان کە اوان ناتوانن امنیت اوان و پسو پولەیان لە دالهو حفظ بکن و غیر مستقیم پروژە چول کردن دالهو لە مردم یارسان دیریت آزمایش کرییت.

دویایین تحولات قط کردن آو مردم زردە لە طرف آوایگل سنی منطقەس. هر اوجورە لە اول متنکە و پی اشارە کریا دار و دارنایین بشیک لە فرهنگ اجتماعی مردم یارسانە، و خارج لە اوە  باتوجە و شرایط آو و هوا لە سطح جهان فرە ولات پروژە ” دارنایین” وک ابزاریک ارا مقاومت و ورگردن لە خراو بیین محیط زنگانی لە اولویت برنامەگیل “محیط زیستی” قرار دایگە.

پرسیاریک کە پیش تیت چ جوری یە آوای توانیت آو مورد نیاز – کە حق تاریخی مردم زردە-س- و سوک آسان وە ورچو نظام آپارتاید مذهبی حاکم لە ایران قط بکیت و زندگی فیزیکی و اقتصادی چنها هزار نفر بخیتە خطر. چ جوری نظامیک سیاسی تمامیت خواە و سلطە جو وک جمهوری اسلامی یا ای موضوعە توجیە کیت یا بدون توجە لە کناری رد بوت و میدان ارا نمایش قدرت نیروگل سلفی آزاد کیت. همزمان بازیک لە جریانات منتسب و کورد ( چویگای اوان بیشتر هانە ژیر هژمونی ارزشگل امت-ە) دیرن هم رژیم تبرئە کن و هم سلفیسم واقعا موجود، و تاوان ایە خنە سر “وشک سالی”.  وختای نیروگل سیاسی باصطلاح کوردی همان رتوریک رژیم بازگو کن و رفتار رژیم و گرد سلفیسم بازتولید کن جمگای یارسان  و فرد یارسانی باید دید و رفتاری نسبت و شرایط و موقعیت تاریخی خوی استراتژیک و دریژخایان بوت و دوچار وسوسە کذاب ” گشتمان کوردیم و برایم” نوت بلکە باید واقعبینانە و ریشەی و گرد مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی-ە برخورد بکیت.

جی داخە کە سلفیسم مال ویرانکر ایسە جاف گوران (سنی) و اسارت خوی در هاردیە و لە مقابل پیشقراولیگل هویت و سنت تاریخی خوی یانی  مردم یارسان قراد داگە و “تیشە دیت لە ریشەی” خوی. جمگای یارسان همیشە، و لە تویل هزار سال، رابری سروری و غرور تمام کوردوار بییە و ایمروژیچ همان ظرفیت و استعداد تاریخی ارا انجام دایین همان مأموریت تاریخی دیریت. اما اگر جمگای سنی یا جاف گوران و گرد سلفیسم ادامە و مماشات بییت و لە ورانوری موضع جدی و جوهری نگریت جمگای یارسان با توجە و “جبر تاریخ” و “اسیر بیین شرایط” موجود لە هر گونە ابزاریک ارا “بقا” و “هستی ” خوی استفادە کیت.

رابری هاوبش سازمان دموکراتیک یارسان

٣٠ ژوئن ٢٠٢١

بازدیدها: 315