Home / پانل آزاد / تاکی ستم و بی عدالتی به زن ایرانی؟

تاکی ستم و بی عدالتی به زن ایرانی؟

 

یارسانمدیا
2023.02.05

ن: مریوان راخ

زن ایرانی از این همه ستم و بی عدالتی که در حق او روا می شود، به کجا باید پناه ببرد؟‌ آیا راه گریزی هست؟

‌چه برای آنکه زیر بار فقر له شده و چه برای آنکه میخواهد از حقوق انسانی خود برخوردار باشد. آیا زن ایرانی می تواند خود آینده خود را انتخاب کند و رقم بزند؟‌یا باید همواره «آقا بالاسری» برای او تصمیم بگیرد؟.

آیا چون او زن است و سرشار از عاطفه انسانی، به این معنی است که نمی تواند درست

قضاوت کند؟‌ آیا چون سرچشمه زایندگی و بالندگی است نمی تواند سکان امور را به دست بگیرد؟‌

زنان دارای کرامت اخلاقی و انسانی هستند که یک نقش بی‌بدیل و تاریخ ساز در اجتماع داشته‌اند، در گذشته با بهتر است بگوییم زمان جاهلیت به قدری منزلت زن تنزل یافت که آنان را زنده به گور می‌کردند، البته اکنون هم فرق چندانی نکرده است، انسان چه مرد و چه زن تنها در مسیر آرزو و هدف در حرکت است و اگر این هدف و آرزو در نطفه خفه شود دیگر زندگی وجود ندارد که بتوان ادامه داد. زنان همواره دچار تبعیض و ظلم واقع شده‌اند، جمهوری اسلامی کە نظامی ایدئولوژیک و مذهبی است و ریشە و پایە فکری خود را بر اساس تبعیض و ظلم بر زنان بنا نهادە است و  تنها با نام اسلام اهداف خویش را پیش می‌برد و مردم را سرگرم دین و دینداری و مصیبت کرده، اما خود آنگونه که می‌خواهد قدم برمی‌دارد  و زنان را سرکوب و تضعیف می‌کند.

چطور است که یک دختر در سن ۹ سالگی می تواند ازدواج کند و بچه دار بشود و حتی مجازات شود ولی حق انتخاب پوشش خود را ندارد؟‌ حق خارج شدن از خانه به رأی خود را ندارد؟ حق انتخاب شغل خود را ندارد؟ حق قضاوت ندارد؟‌

آخوندهای حاکم بر ایران به این سوالات پاسخ منفی می دهند. اما حقیقت چیست؟‌

حق و حقیقت این است که آزادی و انتخاب حق مسلم هر انسان است، زنان هم بایستی حق انتخاب و زندگی انسانی و برابر بە عنوان یک موجود زندە داشتە باشد. برخلاف تفسیر و برداشت مرتجعان، احساسات و عواطف زن به او در تشخیص بی عدالتی و ظلم کمک می کند تا او بتواند همه چیز را به درستی تشخیص دهد. به همین دلیل نیز آخوندهای زن ستیز حاکم طی ٤٣سال هنوز موفق نشده اند به رغم تصویب انواع قوانین و لوایح و ایجاد ۲۶ ارگان سرکوبگر و گشت های ارشاد و غیره «حجاب اجباری»، این پدیده ضد انسانی و ناقض حق انتخاب آزاد زنان را به آنها تحمیل کند و امروز آن را تهدید امنیت ملی می داند. به همین دلیل دختران ایران به رغم سهمیه بندی دانشگاهها و تفکیک جنیستی و انواع و اقسام قوانین بازدارنده همواره بیش از نیمی از قبولی دانشگاهها را تشکیل می دهند.

البتە زنان یارسانی هم کە بە جامعە کوچکتر اتنیکی و دینی تعلق دارند در این 43 تحت حاکمیت رژیم مذهبی ارتجاعی و زن ستیز بیشترین ستم و تبعیض متحمل شدەاند و تحت حاکمیت این رژیم نتوانستەاند بە آزادی برسند.

هماطور کە میبینیم در این انقلاب کە همین الان در ایران بە نام “زن زندگی آزادی” در جریان است، زنان پیشتاز و دینامیک و موتور اصلی آنند و موجودیت و هستی رژیم اسلامی ایران کە بر ستون اصلی حجاب پایەریزی شدە است را زیرورو کردند و خواستار تغیر ریشەیی و سرنگونی آخوندها و   در جریان است  پیشتاز تغییر در ایران هستند. آنها به درستی تشخیص می دهند که تنها راه گریز، راه مقاومت و ایستادگی، راه اعتراض و حق خواهی است. آنها به درستی دریافته اند که از چه الگویی برای رسیدن به خواستهای برحق خود باید پیروی کنند. الگوی زن پیشتاز، جلودار و عصیانگر علیه همه قید و بندهای بنده ساز که سکان رهبری و هدایت جنبش آزادیخواهی ایران را در دست دارد و در مسیر آزادی خلق و میهن هیچ ترسی به دل راه نمی دهد و از هیچ قدرتی نمی هراسد. زنانی که با فدای بیکران خانه و کاشانه و جگرگوشگان خود را به امان خدا سپردند، به وظیفه خود قیام کردند و آسمان میهن مان را بی اینکه نام و نشانی از آنها باشد در کنج سیاهچالهای دژخیم با خون خود گلگون کردند تا بهار برای همه کودکان ایرانزمین و همه زنان و مردان ایرانی فرا برسد.

مریوان راخ

Visits: 861