Home / امیر سلیمی / یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

 

یارسان مدیا
2022-08-15

Democracy assistance and democratization

دانشگاە برگن

دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی

پاییز ٢٠١٢

امیر سلیمی

قسمت دهم و آخر

از سوی دیگر، آگاهی مردم از حقوق خود و قوه قضاییه در کشور پایین است، که عمدتاً به دلیل فقر و بی سوادی گسترده می باشد. بنابراین مقامات باید یک برنامه اقدامات هدفمند تنظیم کنند تا اطمینان حاصل شود که افراد حاشیه نشین از حقوق خود آگاه می شوند و از نحوه رسیدگی به پرونده های خود در سیستم قضایی آگاهی دارند – این طرح باید در برنامه توسعه ملی کشور فعلی ادغام شود. این اقدامات به افزایش آگاهی افراد و گروه های حاشیه نشین کمک می کند تا آنها در مورد حقوق قانونی خود بیشتر بدانند/آگاهی یابند و همچنین ظرفیت بازیگران دولتی و غیردولتی را توسعه دهند تا بتوانند از حقوق و منافع افراد فقیر محافظت کنند. برای یک فرد خارجی، این ممکن است ناچیز به نظر برسد، اما در جامعه‌ای که خشونت به عنوان یک امر خصوصی تلقی می‌شود و اکثر قربانیان از ترس انتقام صحبت نمی‌کنند، این یک شروع مثبت تلقی می‌شود. این اقدام به افزایش آگاهی فقراء و طبقەی پایین جامعە از نظر حقوق قانونی و همچنین توسعه ظرفیت بازیگران دولتی و غیردولتی برای خدمات بهتر و حمایت از حقوق و منافع آنها کمک خواهد کرد. خدمات حقوقی و ظرفیت سازی کافی می تواند به افراد محروم جامعه، زنان و شهروندان با سطح تحصیلات پایین کمک کند تا “کنترل زندگی خود” را در دست بگیرند.

در پایان این متن ، ابتدا نقاط قوت و سپس نقاط ضعف معیارهای اقدامات ذکر شده در بالا را توضیح خواهم داد.

اصلاحات حقوقی و قانونی، کمک های حقوقی، حکومت محلی، شفاف سازی حقوق مالکیت زمین و منابع طبیعی، به تضمین عدالت و دسترسی عادلانه و برابر به همه خدمات عمومی برای مردمی که در فقر زندگی می کنند کمک می نماید. در عمل، این حالت می تواند به شرح زیر باشد: قانون اساسی از فرد در برابر تخلفات عمدی محافظت می کند. دیوان عالی کشور باید اطمینان حاصل کند که قانون اساسی همیشه پیگیری می شود و اصلاحات قانونی غیرقانونی پیشنهاد شده توسط مجلس قانونگذاری رد میگردد. علاوه بر این، مسئولیت دستگاە قضائی در کشور بر عهده قوه قضائیه است.

آموزش نقش مهمی در ساختن نظام حقوقی کشور خواهد داشت.

برنامە اقدامات لازم (معیارها) به بخش های فعالیتی زیر تقسیم می شود:

  • امنیت
  • حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر
  • توسعه اقتصادی و اجتماعی

این به دسته بندی نیازهای توسعه کمک می کند و همچنین به وزارتخانه ها، سازمانهای خیریە، سازمان های بین المللی و داوطلبانه و جامعه مدنی کشور یاری می رساند تا زمینه های کار و همکاری را شناسایی کنند. این اقدام به تغییر روش فرهنگی و سنتی با شوراهای محلی به یک سیستم دادگاه مدرن و مدون کمک می نماید.

اصلاحات قانونی که بخشی از بخش دوم این اقدام است، با آموزش قوه قضائیه کشور و تدوین قوانین آغاز می شود. زمانی که اقتصاد کشور به اندازه کافی قوی شود و راه حل های رقابتی برای افسران پلیس و دادگاه ها ارائه کند، احتمالاً می توانیم نتایجی را مشاهده کنیم.

افزایش مشارکت زنان در پارلمان های سراسر جهان اغلب با اصلاحات قانونی همراه بوده است. اینها به تضمین جایگاه زنان در سیستم قضایی کمک می کنند و از حقوق اساسی آنها که در کنوانسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد ذکر شده است حمایت قانونی می کند. افزایش مشارکت زنان منجر به کسب حق قانونی بیشتر زنان برای داشتن زمین، ارث، پیشگیری از بارداری و سقط جنین شده است.

با این حال، تهدیدهای مداوم جنایات اقتصادی و دیگر جنایات و حملات نیروهای نظامی مخالف، بازسازی کشور و بازگرداندن آن به وضعیت امن و با ثبات را با چالش جدی مواجە کرده است. سطح بالای فساد، جنایت و ناآرامی های داخلی، که میراث گذشته است، انعکاسی از علل ساختاری و ریشه ای در کشوری است که باید سال ها جنگ داخلی را پشت سر بگذارد. فقدان حاکمیت قانون و رعایت نکردن حقوق اساسی تنها برخی از عناصر حیاتی هستند که مانع از این اقدام می شوند. منابع انسانی که بتواند اصلاحات دموکراتیک را تسریع بخشد کمبود دارد و برخی از سنت های محلی به دلیل جنسیت، موقعیت اجتماعی یا قومیت باعث به حاشیه رانده شدن گسترده افراد و اجتماعات می شوند. مذاهب یا فرهنگ هایی که می گویند جایگاه زن در خانه است و نه به عنوان یک کنشگر فعال اجتماعی، مانع مشارکت آنها در زندگی سیاسی در بسیاری از نقاط جهان می شود. در یک کشور پس از منازعات و درگیری داخلی، جایی که مکانیسم‌های رسمی ناپدید شده یا کار نمی‌کنند، سیستم‌های غیررسمی فعال شده‌اند و اغلب برای بازگرداندن درجه‌ای از اطمینان حقوقی حیاتی هستند. این سیستم ها نقش مهمی در نظام حقوقی بزرگتر ایفا می کنند.

در پایان باید اذعان داشت کە فساد گسترده در سیستم حقوقی اجرای صحیح قوانین را به تأخیر می اندازد و به شورشیان و جنگ سالاران  ثروتمند و بانفوذ اجازه می دهد بدون مجازات بە زندگی سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی خود ادامە بدهند

امیر سلیمی

اسلو،

٨ مە ٢٠٢٢م

منابع:

 

Alexander, J.C. (1982). Positivism, Presuppositions and Current Controversy, Theoretical Logic in Sociology. (Vol. 1). Berkeley: University of California Press.

Collier, David. (1991). “The Comparative Method: Two Decades of Change.” In Dankwart A. Rustow and Kenneth Paul Erickson (eds.), Comparative Political Dynamics: Global  Research Perspectives (pp. 7-31). New York: Harper and Row.

Dysthe, Olga, Frøydis Hertzberg, and Torlaug Løkensgard Hoel. (2000). Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag.

Knutsen, Torbjørn L. (n.d). Om å skrive semesteroppgave i statsvitenskap. Insitutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges tekninsk-naturvitenskapelige universitet

http://www.sv.ntnu.no/iss/Ranveig.Gissinger/skrive_semesteroppgave.pdf (Oct 28, 2003).

Orwell, George. (2003 (1945)). `Politics and the English Language` in: Shooting and Elephant and Other Esaays. London: Penguin books.

Ringdal, Kristen. (2001). Enhet og Mangfold. Samfunnsvitenskaplig forskning og kvanitativ analyse. Bergen: Fagbokforlaget.

Tufte, Edward R. (1990). Envisioning information: Graphics Press.

Tufte , Edward R. (1997). Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative: Graphics Press.

Tufte, Edward R. (2001). The visual Display of Quantitative Information: Graphics Press.

Universitetet i Bergen (2004) God kildebruk i skriftlige arbeider ved Universitetet i Bergen. http://www.uib.no/ua/dokumenter/kildebruk.htm (Dec 7, 2004).

Wainer, Howard. (200). Visual Revelations: Graphical Tales of fate and Deception from Napoeleon Bonaparte to Ross Perot. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Asoociates.

Jarstad, Anna K. And Sisk, Timothy D. (2009): “From WAR to DEMOCRATY”, Dilemmas of peacebuiliding. Cabridge Univercity Press

Paris, Roland and Sisk, Timothy D. (2009): The Dilemmaes of statebuilding” confronting the contradiction of poswar peace operation. London ;New York: Routeledge. Kapittel 10 og 13

Østerud, Øvind (2001: “Innføring i politisk analyse”. Oslo: Univeristetsforlaget.

Karl, Tery and P. C Scmitter (1991) : “ Modes of Transition i atin America, Soutehern and Eastern Europ” International Social Journal, No 43.

  1. Alvarez, Michael (2012) forelesningsnotater 14-16 september 2012. Hentet 15.12.12 fra

https://miside.uib.no/dotlrn/classes/det-samfunnsvitenskapelige-faktueltet/sampol606/sampol606-2012h/file-storage/download/100608113/Michael_Alvarez_Lecture_Notes,_Autum2012.pdf

Strand, Arne (2012) forelesningsnotater 17/18.11.12 Hentet 15.12.12 fra

https//miside.uib.no/dotlrn/classes/det-samfunnsvitenskapelige-faktueltet/sampol606/sampol606-2012h/file- storage/download/101103338/Arne_Strand_UiB_Demokratiassistanse_-_November_2012.pdf

Landinfo (2010)Temanotat, Afghanistan: Rettsvesen og straffeforfølgelse. Hentet 15.12.12

http://www.landinfo.no/asset/1265/1/1265_1.pdf

Utenriksdepartementet 2004 Strategisk rammeverk. Utviklingspolitikkens bidrag til fredsbygging, Norges rolle. Hentet 15.12.12

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/rapporter_planer/planer/2004/utviklingspolitikkens-bidrag-til-fredsby.html?id=448622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدیدها: 35