Home / آرشیو سدی / چهار دهه مخالفت و چندها نقشە راە برای آیندە ایران

چهار دهه مخالفت و چندها نقشە راە برای آیندە ایران

 

یارسان مدیا
2020.10.08

چهار دهه مخالفت و چندها نقشە راە برای آیندە ایران

در طول چهار دهە اخیر چندها نقشە راە برای آیندە سیاسی ایران از طرف گروه‌های مخالف و مختلف، به تنهایی یا با هم‌دیگر، طرح و ارائە گشتە است. بیشتر این نقشە راەها به‌دلیل نگاە و نگرش ایدئولوژیکی حاکم بر آنها و مناسبات و روابط پیچیدە و مبهم در درون صف بندی‌های سیاسی یا عقیم گشتەاند یا اینکە ناقص به‌دنیا آمدەاند. هیچکدام از این  نقشە راەها نتوانستەاند دارای چشم اندازی استراتژیکی و فرا ایدئولوژیکی باشند، بلکە در جهان ذهنی خود نقشەهای می‌کشند کە با واقعیت زمین مبارزە و چشم انداز سیاسی همخوانی ندارد.

جریانات ملی- مذهبی (شیعە) کماکان امید بە آن بستەاند کە نظام کنونی را از طریق اصلاحات و بازنگری ایدئولوژی “ولایت فقیە” و تلفیق نویی از ایرانی گرایی و شیعە گرایی موجودیت دولت-ملت تاریخی ایران را از تهدید و خطر خارجی و داخلی نجات داد و از آن طریق بە توسعە سیاسی و رشد اقتصادی رسید.

جریانات و نیروهای هویتی-منطقەای از دریچە اصل و ارزش “فدرالیسم” جهان آیندەی ایران را نگاە و ترسیم می‌کنند. استقرار دمکراسی و عدالت را در پی ایجاد چنین نظام سیاسی می‌بینند. مبارزە خود را معطوف بە اعتراف گیری از  جریانات ملی- مذهبی و مشروطە خواهان، بخشی از چپ‌های جهان وطنی و سلطنت طلبان کردەاند. غیر مستقیم مشروعیت بە سروری سیاسی و حق تصمیم‌گیری کلان آنها در دوران بعد از گذار از رژیم اسلامی دادەاند و بە گدائی “فدرالیسم” از آنها “قداست” بخشیدەاند.

جریانات ملی‌گرا، دولت-ملت و نظام سیاسی لیبرال و سکولار مبتنی بر ارزش‌ها و رسومات ” دولتمداری/امپراتورمداری کورش و داریوش” و مشخصەهای مدون دولت- ملت ‌همچون “یکپارچگی ارضی، وحدت ملی و زبان فارسی” راە برون رفت از بحران و بن بست سیاسی کنونی و گام نهادن بە جهان لیبرال برای توسعە ایران می‌پندارند.

رضا پهلوی در طول چند سال اخیر بانی و مهندس گروەهای شورای سلطنت، اتحاد برای دموکراسی در ایران، شورای ملی ایران، فَرَشگرد، ققنوس، حزب مشروطه خواهی و اخیراً پیمان نوین بودە است. رضا پهلوی خودش غیر مستقیم، اما اطرافیانش مستقیماً، او را “مهدی” و “منجی” می‌دانند کە بدون این سرمایەی “ملی” و “متافیزیکی” “رستاخیز” سروری و عظمت ایرانی و ایرانیان  اتفاق نخواهد افتاد.

ناسیونالیسم ایرانی مبتنی بر مرکزگرایی، ملت واحد و زبان فارسی است (این نگرش مستقل از وابستگی بە رژیم یا مخالفت با آن است. جمهوری اسلامی و نیروهای سیاسی تمرکز گرا و مخالف آن دارای مشرب فکری و آرمانی واحدی هستند). تا زمانی‌کە چنین برداشتی ازلی و قدسی از مفهوم ملت هستەی اصلی ناسیونالیسم ایرانی را تشکیل بدهد امکان تقسیم قدرت و ایجاد حکومتی غیر متمرکز نە فقط مشکل به نظر می‌آید، بلکە امری غیر ممکن است.

سازمان دمکراتیک یارسان باور دارد کە نیروهای مخالف نباید خط و نشان برای یکدیگر بکشند و نسخەی خود پیچیدەای را در مورد آیندە سیاسی ایران  تجویز و بر دیگران تحمیل کنند.

سازمان دمکراتیک یارسان باور دارد کە رواداری سیاسی و اجتماعی باید منبع الهام برای پلورالیسم (چندفرهنگی)، آگاهی، آزادی مذهبی، ایدئولوژی و فلسفە سیاسی و به رسمیت شناختن تفاوت‌های زبانی، اتنیکی ، دینی و مذهبی و باورهای سیاسی و اجتماعی در میان شهروندان باشد. بنا بر این ایرانی آزاد و دمکراتیک بدون عدم تمرکز (انواع عدم تمرکز با توجە بە واقعیات تاریخی و مناسبات اجتماعی و بافت مردمی ایران قابل تأمل و تفکر و بحث است)، سکولاریسم، رواداری و پلورالیسم سیاسی غیر ممکن است. تمام نیروهای مخالف رژیم محکوم بە همکاری و توافق روی یک راە حل شمول‌گرا و مشترک هستند. نقشە راە نیروهای مخالف تنها با باور و دفاع آنها از ارزش‌های عدم تمرکز، عدالت اجتماعی، دمکراسی بر اساس حق و نە اکثریت و اقلیت و سکولاریسم قابل تعریف است.

ریاست مشترک سازمان دمکراتیک یارسان

٨ اکتبر ٢٠٢٠

 

 

 

 

 

بازدیدها: 106