Home / امیر سلیمی (page 3)

امیر سلیمی

پیکار با جمهوری اسلامی توأم با بە پیش بردن جامعە بە سوی تجدد

  یارسان مدیا ‏21‏ سپتامبر‏ 2022 ن: امیر سلیمی مبارزە ( چە بعنوان مخالف و چە بعنوان اپوزیسیون در درون ساختار نظام)  نیروهای سیاسی علیە جمهوری اسلامی بیشتر بر محور ...

Read More »

سازمان و مدیریت

  دانشگاە OsloMet اجتماعی علوم دانشکدە م ٢٠٢٢ بهار ٣ قسمت یارسانمدیا  ٤ سپتامبر٢٠٢٢ م امیر سلیمی امور مربوط بە دیجیتال، فرآیند تغییرات مرتبط در یک کسب و کار است. ...

Read More »

رضا پهلوی و نیروهای مخالف رژیم

یارسان مدیا تاریخ انتشار: ٢٧ ژوئن ٢٠٢٢م بە قلم: امیر سلیمی       دودمان پهلوی بیشتر از ٥٠ سال در ایران معاصر تکیە بر اریکە قدرت زدند. حکومت پهلوی ...

Read More »

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

  یارسان مدیا Democracy assistance and democratization دانشگاە برگن دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی پاییز ٢٠١٢ امیر سلیمی قسمت دهم و آخر از سوی دیگر، آگاهی مردم از حقوق خود و ...

Read More »

خود بودن هم سخت است و هم رنج، اما تنها راە بە سوی آزادگی و دانایی است

امیر سلیمی

یارسان مدیا ن: امیر سلیمی خود بودن به معنی سوبژگی و درجە اعتلاء دریافت و شناخت منحصر بخود از “خویش و جهان” است، اما یارسان همچون جهان، تاریخ و واقعیات ...

Read More »

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

یارسان مدیا     Democracy assistance and democratization دانشگاە برگن دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی پاییز ٢٠١٢ امیر سلیمی قسمت نهم   یک کمیسیون فنی باید فوراً به منظور بهبود استقرار ...

Read More »

اصالت یا عدم اصالت و انسان اصیل

یارسان مدیا به قلم: امیر سلیمی قبلا از اینکە وارد اصل مطلب مورد نظر بشوم ضرور می‌دانم کە در مورد اصالت و عدم اصالت و مفاهیم آنها با یاری گرفتن ...

Read More »

یاری و کمک بە دموکراسی و دموکراتیزاسیون

یارسان مدیا Democracy assistance and democratization دانشگاە برگن دانشکدە علوم سیاسی تطبیقی پاییز ٢٠١٢ امیر سلیمی قسمت هشتم نقش قضات و وکلاء (حقوقدان) در ایجاد و استقرار امنیت و صلح ...

Read More »